Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Anunt privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea specializarilor Balneo-fizioterapie, Laborator si Radiologie-imagistica medicala

Written by Ababei Nicoleta on . Posted in Legislatie, NOUTATI, Stiri medicale

1. Ministerul Sanatatii organizeaza, prin scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in perioada 08 – 22 octombrie 2013, examen pentru obtinerea specializarilor Balneo-fizioterapie, Laborator si Radiologie-imagistica medicala.
2. Examenul pentru obtinerea specializarii se organizeaza si desfasoara de catre o comisie centrala si 17 comisii locale de examen, in urmatoarele centre universitare de pregatire, pe specializari, astfel:
        a) Bucuresti:
- Balneo-fizioterapie;
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        b) Cluj – Napoca:
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        c) Craiova:
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        d) Galati:
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        e) Iasi:
- Balneo-fizioterapie;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        f) Sibiu:
- Balneo-fizioterapie;
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
        g) Targu Mures:
            - Radiologie-imagistica medicala;
        h) Timisoara:
            - Laborator;
            - Radiologie-imagistica medicala;
    3. Examenul pentru obtinerea specializarii cuprinde:
a) proba practica;
b) proba scrisa.
4. Pentru a fi declarati „PROMOVAT” candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba de evaluare minimum nota 6,00.
5. La examenul pentru obtinerea specializarii se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sanatatii;
b) sunt incadrati, in unitatile sanitare publice si private, pe posturi in specialitatile respective;
c) au achitat taxa de participare la examen.
6. inscrierile la examen se fac, in perioada 23.09 – 04.10.2013, zilnic, intre orele 10.00 si 14.00, pentru toate specializarile, la sediile filialelor judetene ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor, Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) din Cluj, Dolj, Galati, Iasi, Sibiu, Mures, Timis, pentru comisiile locale de examen din resedinta judetului respectiv, si la sediul scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) din str. Bodesti nr. 1, Sector 2 (langa Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucuresti.
Dosarele de inscriere se predau pe baza de proces-verbal, pe specializari, in data de 07.10.2013, secretarilor comisiilor locale de examen.
7. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere (model anexa nr. 1);
b) copia actului de identitate;
c) adeverinta de absolvire a programului de pregatire pentru obtinerea specializarii, eliberata de responsabilul de program sau de SNSPMPDSB;
d) chitanta de plata a taxei de participare la examen.
8. Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul national al programului de specializare. Dupa ce sunt avizate de Ministerul Sanatatii si de OAMGMAMR, tematica si bibliografia sunt publicate, cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului de specializare, pe       site-urile Ministerului Sanatatii, SNSPMPDSB si al OAMGMAMR.
9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 200 lei/candidat. Candidatii depun aceasta suma in contul scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod postal 021253
10. Comisiile locale de examen, in perioada 08 – 11.10.2013, studiaza dosarele depuse si stabilesc pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.
Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul comisiei locale de examen. Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul studierii dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatiile se rezolva de comisia locala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Examenul pentru obtinerea specializarii este continuat numai de candidatii al caror dosar a fost declarat „ADMIS”.
11. Candidatilor al caror dosar a fost declarat „RESPINS” li se returneaza 75% din taxa de participare la examen, in termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.
12. Proba practica se desfasoara potrivit celor mentionate in tematica si bibliografia de examen si criteriilor stabilite de fiecare comisie locala de examen in functie de specialitate (numar de subiecte, timp de executare, expunere etc.).
Locul de desfasurare al probei practice este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei.
Rezultatele obtinute se anunta prin afisare la sediul comisiei locale de examen.
Proba practica nu se contesta.
13. Proba scrisa se desfasoara sub forma unui test-grila de verificare a cunostintelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrala de examen.
Locul de desfasurare al probei scrise este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei.
Testul – grila se desfasoara, simultan in toate centrele de examen, pe specializari, astfel:
- Balneo-fizioterapie si Laborator: in data de 20 octombrie 2013, intre orele 10,00 – 12,00;
- Radiologie-imagistica medicala: in data de 28 octombrie 2013, intre orele 10,00 – 12,00.
14. Testul-grila contine 50 de intrebari din tematica si bibliografia stabilite pentru examen.
Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b, c), din care:
a) 20 din totalul intrebarilor au un singur raspuns corect din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,2 puncte; raspunsul corect se marcheaza prin umplerea cercului corespunzator literei respective, iar la umplerea a doua sau 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.
b) 30 din totalul intrebarilor au doua raspunsuri corecte din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,1 puncte; raspunsurile corecte se marcheaza prin umplerea cercurilor corespunzatoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.
15. Candidatii au acces in salile de sustinere a testului-grila inainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sala si afisate la intrare si a actului de identitate.
Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu testele-grila pierd dreptul de participare la examen.
in salile de examen este interzisa utilizarea telefoanelor mobile.
16. La ora inscrisa pe plic responsabilul de sala deschide plicul cu teste-grila in fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecarui candidat si stabileste ora de incepere si de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecarui candidat cate o grila de raspuns.
Din momentul deschiderii plicului cu teste-grila, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea lucrarii. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.
Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.
17. Dupa expirarea timpului de lucru, testele-grila si grilele de raspuns ale candidatilor se preiau de responsabilul de sala, sub semnatura.
Dupa predarea tuturor testelor-grila si a grilelor de raspuns de catre candidati, responsabilul de sala desigileaza plicul cu grila de corectura si incepe evaluarea fiecarei grile de raspuns.
Fiecare grila de raspuns este evaluata de responsabilul de sala, in prezenta titularului, conform grilei de corectura. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzator notei 10. Dupa trecerea notei, responsabilul de sala si candidatul respectiv semneaza pe grila de raspuns.
18. Candidatii pot sa conteste rezultatul testului-grila in termen de doua ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatia se solutioneaza de comisia centrala de examen, in timp de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
19. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la proba practica si proba scrisa.
20. Candidatilor declarati „PROMOVAT”, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii examenului pentru obtinerea specializarii li se elibereaza certificatul de absolvire. Pentru aceasta perioada, SNSPMPDSB elibereaza absolventilor adeverinte din care sa rezulte ca au promovat examenul, sesiunea, specializarea si perioada de valabilitate a adeverintei.

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.